ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil & Partneři, s.r.o.,

se sídlem Bašty 416/8, 602 00 Brno, IČ: 269 41 724, e-mailová adresa: info@ak-pena.cz, tel.: 542 211 345, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“ nebo také „Advokátní kancelář“) ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako důvěrné a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné naší advokátní kanceláří během Vašeho používání webových stránek www.ak-pena.cz, (ii) zpracování osobních údajů prováděné advokátní kanceláří během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany advokátní kanceláře během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností advokátní kanceláře a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů advokátní kanceláře.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (související s poskytováním právních služeb advokátní kanceláře)
 • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů advokátní kanceláře, např. identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webové stránky);
 • Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, transakční údaje (číslo účtu), datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu či jiných průkazů totožnosti

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb. Správce je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným advokátní kanceláří, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s advokátní kanceláří, popř. jiné údaje, které advokátní kancelář obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije správce za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je advokátní kancelář povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů, a to v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Klient, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli advokátní kancelář zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás advokátní kancelář zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Advokátní kancelář provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, advokátní kancelář vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, advokátní kancelář osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby advokátní kancelář osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jí poskytl(a), předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, advokátní kancelář nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů advokátní kanceláře. V případě, že advokátní kancelář neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Poslední aktualizace dne 19. 11. 2019